Spolupracujeme

aneb kdo jsou naši partneři a podporovatelé

Dlouhodobě naší činnost podporují

Český svaz ochránců přírody jako naše mateřská organizace je naším zásadním partnerem. Podporuje nás všestranně, v rámci grantů na podporu rozvoje pozemkových spolků pravidelně i finančně.


Díky kampani "Místo pro přírodu" pak realizujeme výkupy pozemků 
v území Sedmihorských mokřadů.     

Výkupy pozemků v lokalitě Sedmihorských mokřadů, ale i další činnosti, jako management (údržba) mokřadů nebo monitoring druhů, se daří díky podpoře Nadačního fondu Veolia. Významným darem podpořila i naši studii měření podzemní vody v Sedmihorských mokřadech.


Protože se území Sedmihorských mokřadů naléza ve 2. zóně Chráněné krajinné oblasti Český ráj, naším klíčovým partnerem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ohledně projektu Revitalizace Sedmihorských mokřadů jsme byli s AOPK ČR v kontaktu od samého počátku.

Odkaz na web AOPK ČR, RP Liberecko, Správy CHKO Český ráj:


Dlouhodobě naši činnost podporuje Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která byla též už od počátku u zrodu projektu Revitalizace Sedmihorských mokřadů. Podporuje jak chod naší organizace, tak činnosti spojené s managementem mokřadů.


Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla investorem v naší společné velké akci revitalizace Sedmihorských mokřadů a jako pozemkový spolek zajišťujeme péči o revitalizovanou plochu v rámci udržitelnosti projektu z dotace EU, Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.


Nadace Via podporuje v naší organizaci akce charakteru komunitních akcí, kdy se účastní široká veřejnost a naše aktivní snaha pomoci přírodě se přenáší touto formou mezi laickou veřejnost. Podporuje též další naše činnosti spojené s chodem organizace. 


Nadační fond Zeměkvět podpořil jednorázově naši činnost v roce 2024. Finance jsou určené na přípravu i samotnou realizací projektů zaměřených na zvyšování biodiverzity, zadržení vody v krajině a ekovýchovu.


Organizace Faunus, z.s. nám zajistila vytvoření veřejné sbírky "Mokřady", kterou také pro nás kompletně spravuje. Získané peníze ve sbírce budou využity na činnosti spojené s péčí o Sedmihorské mokřady. Podporuje nás i dalšími aktivitami spojenými s fundraisingem a dary.


Díky všestranné dlouhodobé podpoře přátel z jógy koordinátora spolku kromě jiného vyšla publikace Živá voda v krajině, Příběh Sedmihorských slatin (Nakladatelství Santal) a bylo možné například zrealizovat meteostanici v údolí Libuňky, umístit do mokřadů lavičku nebo nakoupit dvě fotopasti s odesíláním dat.


Spolupráce s kempem Sedmihorky a Střediskem ekologické výchovy (SEV) Český ráj je pro nás zásadní ve vztahu k veřejnosti a ekovýchově a osvětové činnosti.


Vážíme si kladného přístupu Obce Karlovice k naší činnosti v Sedmihorských mokřadech, které se v jejím katastru nacházejí.


Tyto stránky vznikly za podpory spol. Webnode CZ.


Na měření teploty v údolí Libuňky naší meteostanicí se podílí ČHMÚ a firma Meteoservis. Na výzkumu hladiny podzemní vody v mokřadech pak spolupracujeme s firmou Fiedler.


Dále jako pozemkový spolek spolupracujeme se skauty z Jičína v rámci projektu Patronáty a Základní a Střední školou waldorfskou v Semilech. Obě organizace nám pomáhají s údržbou Sedmihorských mokřadů. Skautský institut nás opakovaně v rámci projektu Patronáty podporuje nákupem různého nářadí pro společné pracovní akce se skauty. Naposledy například dvěmi velmi kvalitními náletovými kosami!

Udržujeme dobré vztahy s místními zemědělci a spolupracujeme s Farmou pod skalou na údržbě mokřadů pastvou jejich skotu. Za dobře jsme i s mysliveckým sdružením Valdštejn-Radeč.

Zejména však máme velkou podporu vlastníků pozemků, čehož si opravdu velice vážíme!

Vážíme si moc naší spolupráce a děkujeme vám!


Řekli o nás

RNDr. Jan Květ, CSc., dr.h.c.

Světově uznávaný vědec a specialista na mokřady, který zavedl používání slova "mokřad" u nás.

"CHKO Český ráj příliš neoplývá mokřady, ale ty, které se zde uchovaly do současnosti, mají značnou ekologickou hodnotu. K nim by měly přibývat postupně obnovované mokřady, které budou rovněž plnit cenné funkce pro přírodu a krajinu. Hodnotnou a perspektivní mokřadní lokalitou se tak po delší době opět stává slatinný mokřad u Sedmihorek. Tvoří ostrov přírody uprostřed rozsáhlých ploch využívaných zemědělsky. Jeho revitalizace, tj. co největší možná obnova druhového složení rostlin a živočichů a jejich fungování v mokřadním ekosystému, si zaslouží co největší podporu!"

Jan Květ, 12. března 2019.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

Geochemik, ekolog, publicista a politik, v letech 1991-97 předseda ČSOP.

"Mokřad u Sedmihorek je velmi výjimečný. Představuje jedinečný ekosystém typické vegetace a habitat zajímavé fauny, jakousi malou rezervaci vysoké úrovně biodiverzity obklopený intenzivně využívanou zemědělskou krajinou. V dnešní době zvýšeného zájmu o zadržení vody v krajině v souvislosti se změnou klimatu je významný i z hydrologického hlediska. Je to navíc mokřad výjimečně statečný, komunisté se jej opakovaně pokoušeli zničit, ale nepodařilo se jim to, naštěstí. Jsem rád, že se zachoval a vítám a plně podporuji úsilí o jeho důslednou revitalizaci a následnou plnou ochranu."

Bedřich Moldan, 8. dubna 2019.


Podívat se na Sedmihorské mokřady přijela také Učená společnost ČR...