POZEMKOVÝ SPOLEK

Sedmihorské mokřady

...pečujeme o mokřady, protože voda je vzácný dar...


Pozemkový spolek jsme založili v roce 2019. Patří mezi akreditováné spolky ČSOP, což zajišťuje jeho důvěryhodnost. Naším posláním je ochrana mokřadů v nivě říčky Libuňky okolo Sedmihorek v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Stěžejním územím je pro nás lokalita a Místo pro přírodu Sedmihorské mokřady. Jedná se o biologicky, ekologicky i krajinářsky mimořádně cenné území. V minulosti bylo bohužel významně negativně ovlivněno melioracemi luk a regulací toku Libuňky. Místo si však dodnes zachovalo velký potenciál znovu se stát plnohodnotnými mokřady, jakých bývalo v naší krajině dříve mnohem víc.

A právě o to nám jde - vrátit vodu a s ní i život tam, kde dříve byl!

Voda je vzácný dar a ve vodě síla života.A čím jsou vlastně mokřady tak užitečné?

Mokřady patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Podílejí se na koloběhu vody v přírodě, zadržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí i lokální klima výparem, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší, jsou zdrojem potravy. Rašeliniště jsou významným úložištěm uhlíku. Význam mokřadů je tedy i ve zmírňování klimatických změn. V neposlední řadě jsou mokřady centry biodiverzity - najdeme zde biotopy specifických společenstev a vzácných druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů...

             Více o mokřadech se dočtete například na webu AOPK ČR https://mokrady.ochranaprirody.cz nebo v níže přiloženém letáčku ČSOP.


Více informací o pozemkových spolcích najdete na https://pozemkovespolky.csop.cz.


Vítejte na stránce Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady.