Projekt revitalizace

aneb projekt obnovy mokřadů 2021-22

STRÁNKA SE PRÁVĚ OBNOVUJE

Děkujeme za pochopení!

Území Sedmihorských mokřadů prošlo v minulosti řadou nešťastných zásahů do vodního režimu. Vzhledem k poloze a charakteru pozemků nebylo dosaženo kýženého vysušení pozemků. Jedná se totiž o oblast s četnými pramenními vývěry. Rádi bychom této skutečnosti využili a při získání vlastnického či uživatelského práva k pozemkům pak v rámci jednorázového revitalizačního projektu obnovili hladinu podzemních vod a v západní části mokřadu vytvořili soustavu tůní a vodních ploch.

Videozáznam z konference SZKT v Luhačovicích s prezentací projektu
"Revitalizace Sedmihorských mokřadů" - odkaz na SlidesLive.com zde (níže):

V roce 2019 jsme navázali spolupráci se Společností pro Jizerské hory o.p.s. a rádi bychom společně tento projekt uvedli do života.

Tůně by byly v budoucnu vhodným prostředím nejen pro obojživelníky a ptáky. V okolí tůní bychom rádi udržovali mimo jiné také sečené louky, abychom umožnili návrat vzácných druhů rostlin jako například orchidejí. Ty se v údolí Libuňky kdysi hojně vyskytovaly. Šetrným zpřístupněním mokřadů bychom pak rádi umožnili návštěvníkům nerušené pozorování místního ptactva a zvěře z ptačí pozorovatelny.

Obnovou mokřadů chceme zejména pomoci krajině, která trpí suchem, mimo jiné právě úbytkem mokřadů v minulosti. Mokřady jsou přitom důležitou součástí naší krajiny a jejich revitalizacemi (obnovou) můžeme napomoci zlepšení současného stavu klimatu s nedostatkem vláhy během roku. 

Obr. Situační výkres projektu "Sedmihorský mokřad" (AquaKlimax s.r.o., listopad 2019).

Na přípravách projektu ("Revitalizace Sedmihorských slatin") pracuje koordinátor pozemkového spolku Sedmihorské mokřady Vojtěch Šťastný již od roku 2014. Se samotným nápadem obnovy těchto mokřadů přišel ještě o dva až tři roky dříve. Zpracování "předprojektu" věnoval diplomovou práci na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Po celou dobu je projekt konzultován s předními vědeckými pracovníky, specialisty na mokřady, ochránci přírody a řadou dalších lidí. Aktuálně se obracíme na vlastníky pozemků na mokřadu, s jejichž souhlasem je jedině možné obnovu mokřadů provést.

Obr. Původní představa obnovy západní části Sedmihorských mokřadů pod Novou Vsí (rok 2015 - předprojekt "Revitalizace mokřadu u Sedmihorek" - bakalářská práce V. Šťastného, JČU v ČB). Na snímku vyobrazena pouze centrální a západní část mokřadů.


Nicméně jedině se souhlasem všech vlastníků pozemků můžeme uskutečnit tento projekt na podporu návratu vody do krajiny!